Phylum Number of Records
Arthropoda
584,014
Chordata
97,192
Mollusca
32,275
Magnoliophyta
14,879
Annelida
10,844
Rhodophyta
10,553
Echinodermata
8,519
Heterokontophyta
5,110
Basidiomycota
2,756
Platyhelminthes
2,177
Ascomycota
1,913
Cnidaria
1,557
Nematoda
1,513
Pyrrophycophyta
1,354
Rotifera
1,155
n/a
471
Porifera
413
Chlorophyta
401
Ciliophora
369
Nemertina
259
Cycliophora
241
Bryozoa
224
Onychophora
210
Cycadophyta
183
Cryptophycophyta
131
Acanthocephala
123
Chaetognatha
97
Pteridophyta
90
Proteobacteria
87
Brachiopoda
86
1 | 2 |  Next |